Suraalee eebba siidaa B/Janaraal Taaddasaa Birruufi giddu ..

Suraalee eebba siidaa B/Janaraal Taaddasaa Birruufi giddu gala aadaa Salaalee har’a bakka MM Abiy Ahimad argamanitti raawwate agarsiisu.

Shimala mataan marsii
Dhiichisi yoo barbaadde
Salaalee biyya gootaa
Biyya Agariifi Taaddee
Kutannoo fi xiiqiidhaan 
Diina mar’umaan ciru
Malee as qabii achi na qabiin
Salaalee bira hin jiru!
Biyya Asee Shaaroo Lammii
Biyya Laggasaa Abdii
Miidhagduu dachee Oromoo
Salaaleen seenaa qabdi! jedheen ture kana dura.
“Lageen hongee hin qabdu
Qurxummiifi raacha malee
Gadheen onnee hin qabdu
Tiruufi garaacha malee” jedhu warra Salaaleemmoo.
~
Siidaan Jeneraal Taaddasaa Birruufi Giddu Galli Aadaa Oromoo Salaaleetti ijaaramuun baay’ee nama gammachiisa. Kun aarsaa Salaaleen qabsoo Oromoo keessatti godhe madaaluu yoo dhabellee ka’umsa guddaa ta’a jedheen abdadha!
Galatoomaa!

Leta Kenei Aga


MM Abiy Ahimad siidaa B/Janaraal Taaddasaa Birruu eebbisiisan

Ministirri Muummee Abiy Ahimadiifi Pirezidantiin I/aanaa Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Giddu gala aadaa Oromoo Salaalee fi Siidaa yaadannoo B/Jeneraal Taaddasaa Birruu magaala Fiicheetti ijaarame har’a eebbisiisan.

(bbcafaanoromoo)–Galmi kun baasii birri miiliyoona 91.5 kan ijaarame yoo ta’u bara 2005’tti ture ijaarsisaa kan eegalame.

Keessoo isaatti galmoota walgahii maqaa gootota godinichaa B/ Jeneraal Taaddasaa Birruu, Agarii Tulluu, Magarsaa Badhaasaa(Abune Pheexiroos), Abbabaa Biqilaa, Hayilemaariyaam Gammadaa fi Abbichuutin kan moggaafaman qaba.

Galmi guddichi giddugalichaa kan B/Jeneraal Taaddasaan moggaafames namoota 2000 qabachuu kan dandahuudha.

Giddu galli kun sagantaawwan aartii hawaasummaa fi siyaasaa gurguddaa ni keessummeessa jedhamee eegama.

Mooraa giddu gala aadaa kana keessatti Birrii miiliyoona 3.8’n kan ijaarame siidaan B/Jeneraal Taaddasaa Birruus har’a MM Dr. Abiy Ahimadin eebbifameera.